Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Dev_Monster

VIP Gold

18 2,185,874,402 544 giờ Offline
NhiCa_FML 32 2,158,171,256 1297 giờ Offline
LacThanh_Dat

VIP Gold

44 2,146,214,748 2795 giờ Offline
4 TieuViem_Caca 9 2,031,801,850 162 giờ Offline
5 Tobey_Marshall 38 1,964,962,255 1734 giờ Offline
6 Can_Len 3 1,830,974,488 20 giờ Offline
7 Silas_Cotton

VIP Gold

36 1,766,571,794 1168 giờ Offline
8 Thai_Deferasirox 22 1,760,380,955 662 giờ Online
9 SuHuynh_Tan

VIP Gold

32 1,690,290,367 1846 giờ Offline
10 Paul_Abbate 16 1,675,493,485 354 giờ Offline
11 Shark_Sigourney

VIP Gold

13 1,609,496,253 299 giờ Offline
12 Jack_KullN

VIP Gold

32 1,601,657,261 1230 giờ Offline
13 Tomboy_Storm

VIP Gold

15 1,491,067,563 411 giờ Offline
14 Binz_Monster

VIP Gold

29 1,484,137,571 1505 giờ Offline
15 King_Azgad

VIP Gold

19 1,442,515,553 639 giờ Offline
16 James_Robinson 9 1,434,444,205 132 giờ Offline
17 Hao_Kill 7 1,432,094,855 109 giờ Offline
18 Klopp_Zinn 37 1,401,874,922 1682 giờ Offline
19 Osama_Obama 14 1,382,559,375 232 giờ Offline
20 Vinh_Dam 25 1,368,718,274 1169 giờ Offline
21 Mr_Ann 16 1,331,776,278 529 giờ Offline
22 Truong_Thai

VIP Gold

14 1,299,682,333 397 giờ Offline
23 Dung_Dubaii 1 1,298,257,770 1 giờ Offline
24 Natsume_Takashi 44 1,283,247,570 1165 giờ Offline
25 Alex_Clora

VIP Gold

14 1,231,492,045 397 giờ Offline
26 Miyamoto_Musashi

VIP Gold

10 1,215,268,767 182 giờ Offline
27 Nguyenvan_khoa 1 1,152,021,749 1 giờ Offline
28 Lion_Blue 20 1,121,712,696 416 giờ Offline
29 Natalie_Cobalt 44 1,114,320,918 2899 giờ Offline
30 Dat_BanhTrai 1 1,098,126,480 0 giờ Offline
31 Rick_Ross

VIP Gold

59 1,091,384,181 4333 giờ Offline
32 PeNghi_XinhXann

VIP Gold

28 1,052,654,087 1224 giờ Offline
33 Tamka_James

VIP Gold

23 1,014,231,559 891 giờ Offline
34 Pham_ThienLong 22 1,011,641,543 486 giờ Offline
35 Kenny_Nice 16 960,114,026 361 giờ Offline
36 Ellie_Jennifer 30 951,381,563 1060 giờ Offline
37 Ken_Rosenberg 37 932,227,359 1882 giờ Offline
38 Khai_Fourinone 17 920,531,999 479 giờ Offline
39 CungTien_Anh

VIP Sliver

11 893,572,838 219 giờ Offline
40 Verniy_Frost 17 888,816,704 339 giờ Offline
41 Girl_Ngoc 32 884,395,613 1762 giờ Offline
42 Dominic_Genta

VIP Gold

33 855,125,166 1274 giờ Offline
43 King_Dog

VIP Gold

22 820,239,702 899 giờ Offline
44 nguyen_ti

VIP Gold

37 819,448,541 1774 giờ Offline
45 Venn_Waldo 23 810,860,716 709 giờ Offline
46 Xander_Archer 26 799,316,214 1002 giờ Offline
47 Miku_Eva 1 782,832,100 0 giờ Offline
48 Filip_Telford 28 755,049,486 956 giờ Offline
49 Nghia_Cool

VIP Gold

9 747,157,920 179 giờ Offline
50 Doms_MVp

VIP Gold

14 734,773,597 398 giờ Offline
51 Toat_Dau 2 731,077,264 14 giờ Offline
52 Hunter_Hau 16 730,647,687 463 giờ Online
53 Binh_Nguyen 34 729,791,600 1548 giờ Offline
54 DEA_Jefferson

VIP Gold

13 715,977,251 331 giờ Offline
55 Buffz_CaKhia

VIP Gold

24 707,720,977 736 giờ Offline
56 Dung_Truong 32 687,316,681 1579 giờ Offline
57 NguyenMinh_Hung 28 684,727,581 1284 giờ Offline
58 Edward_LynX

VIP Gold

9 676,878,982 176 giờ Offline
59 PhanHong_Kong 21 671,241,085 611 giờ Offline
60 TranTrung_Nguyen

VIP Gold

13 664,589,577 321 giờ Offline
61 Gc_Daomuoiba 32 658,664,700 1614 giờ Offline
62 Puu_Athenas 27 655,595,359 824 giờ Offline
63 Long_Quach

VIP Gold

7 653,627,450 120 giờ Offline
64 Lee_Christmas 13 635,675,423 324 giờ Offline
65 John_kelerman 23 624,679,728 825 giờ Offline
66 Hoa_GooodBoy 1 620,070,000 0 giờ Offline
67 Dane_Ortega 20 598,200,816 574 giờ Offline
68 Tuan_Ricardo 7 593,921,583 140 giờ Offline
69 Jackes_Wilder

VIP Gold

18 566,465,017 395 giờ Offline
70 Duc_Merigor 45 566,377,346 3376 giờ Offline
71 Phuong_Aang 6 553,962,137 102 giờ Offline
72 Doan_Truong 38 543,073,401 2060 giờ Offline
73 Water_Atermis 7 542,883,250 100 giờ Offline
74 PiTou_Edgar

VIP Gold

37 541,501,067 2361 giờ Offline
75 Young_Thug 25 536,912,087 855 giờ Offline
76 Angel_Yin

VIP Gold

4 522,975,779 44 giờ Offline
77 thomas_charlene

VIP Gold

10 517,776,904 133 giờ Offline
78 Kyal_Miracle 43 515,422,395 2181 giờ Offline
79 jovan_matthew 43 506,234,600 2024 giờ Offline
80 Milo_Penywise 13 500,074,364 330 giờ Offline
81 Rock_Men 1 500,045,759 1 giờ Offline
82 Vanwkhanh_Tran 7 499,782,455 107 giờ Offline
83 MaVuong_TrungThien

VIP Gold

36 498,631,292 1748 giờ Offline
84 Flaco_Velasquez 33 492,968,640 1215 giờ Offline
85 Heineken_extra 27 489,482,602 1045 giờ Offline
86 Tear_Zacarias 5 482,188,592 59 giờ Offline
87 Pavel_Neved 15 481,793,703 436 giờ Offline
88 LaoNhi_PerSona

VIP Gold

8 475,198,760 132 giờ Offline
89 Bon_depzaiii

VIP Gold

8 460,579,681 134 giờ Offline
90 Max_Modem

VIP Gold

28 449,902,873 1330 giờ Offline
91 Anh_Then

VIP Gold

19 443,959,572 653 giờ Offline
92 PhamNgoc_MyDuyen 25 441,867,713 648 giờ Offline
93 Agent_Smith

VIP Gold

18 441,599,537 457 giờ Offline
94 Meo_warriors 22 440,104,464 576 giờ Offline
95 Hector_Cruise

VIP Gold

26 437,650,581 968 giờ Online
96 Josely_Infinityy

VIP Gold

8 433,615,302 135 giờ Online
97 TranQuoc_Thinh 23 430,284,435 778 giờ Offline
98 Yen_Legendary 12 422,336,541 196 giờ Offline
99 Shark_Harvey 10 412,863,100 102 giờ Offline
100 Jood_Tan 7 410,438,537 100 giờ Offline