Bảng xếp hạng Cấp cao nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
BeeTroll_Harlow 75 11,831,570 3010 giờ Offline
Joe_Hart 69 244,556,981 5945 giờ Offline
Rob_Lucci 66 4,762,997 3957 giờ Offline
4 Pku_Kute

VIP Gold

65 4,691,137 886 giờ Offline
5 Brock_Lesnar 62 470,881,760 4123 giờ Offline
6 Kip_Another

VIP Gold

59 212,892,507 3214 giờ Offline
7 Phu_Kute

VIP Gold

59 1,015,620 3372 giờ Offline
8 Ray_Jacobs 57 37,536,710 4672 giờ Offline
9 Christopher_Diaz 57 84,840,029 3619 giờ Offline
10 Tom_Achilles 57 21,002,411 3481 giờ Offline
11 Hino_Style 57 144,775,657 3499 giờ Offline
12 PrinCess_Tu_Tu 56 295,558,729 3523 giờ Offline
13 Nhat_Smile 56 21,586,657 3474 giờ Offline
14 Anh_Duy 55 -67,318 1984 giờ Offline
15 Rick_Ross 55 106,280,119 3671 giờ Offline
16 YeuEm_NeverSaii

VIP Gold

55 116,877 3961 giờ Offline
17 Easy_Weed 52 16,304,905 2732 giờ Offline
18 NhanVat_HuyenBi 52 580,223 3287 giờ Offline
19 Thong_XeOm 52 337,589 1225 giờ Offline
20 Cabrina_Jarell 52 46,252,034 1847 giờ Offline
21 Syn_Tran 52 127,139,764 2528 giờ Offline
22 Linh_TeeAy 51 6,742,029 2533 giờ Offline
23 Pino_Nathan 51 266,899,838 3492 giờ Offline
24 Carios_Lehder 51 19,989,303 3059 giờ Offline
25 Sony_Nhan 51 7,351,389 2681 giờ Offline
26 Del_Piero 50 294,855,841 3716 giờ Offline
27 Sjn_Bum 50 3,283,467 2778 giờ Offline
28 Khiem_Pham

VIP Gold

50 22,808,765 3091 giờ Offline
29 Sony_Khang

VIP Gold

50 30,184,164 3286 giờ Offline
30 Nezar_Gabriella 49 26,864,150 1632 giờ Offline
31 Ryder_Harrison 48 1,097,748 1266 giờ Offline
32 Hoa_GoodBoy 48 10,007,081 3287 giờ Offline
33 HaiNam_Dang 48 13,779,224 1411 giờ Offline
34 Vu_ThanhDat 48 13,220,289 1163 giờ Offline
35 Varios_Vandiel 48 53,868,756 2080 giờ Offline
36 Pham_Thong 47 1,147,718 2119 giờ Offline
37 Frank_Lucas

VIP Sliver

47 192,896 1398 giờ Offline
38 Hakeem_Barksdale 47 462,380 1878 giờ Offline
39 Harley_Quin 47 35,411,880 2900 giờ Offline
40 Sergei_Abramovich 47 444,635 1664 giờ Offline
41 Kid_Map 47 15,267,663 2814 giờ Offline
42 Hoac_ChieuAnh 47 3,342,286 2246 giờ Offline
43 AnhJ_Be 46 27,318,141 2568 giờ Offline
44 Dracule_Mihawk 46 824,971 2309 giờ Offline
45 Luan_Sebastian 46 3,061,210 2610 giờ Offline
46 Henry_George

VIP Gold

46 122,527,582 1969 giờ Offline
47 Vermouth_Dustov 46 3,201,427 2169 giờ Offline
48 Daniel_Peter 46 -41,200 2293 giờ Offline
49 Dan_Cooper 45 3,219,958 2391 giờ Offline
50 Sang_Dumbo 45 19,998,081 2637 giờ Offline
51 xinh_ngoan 45 353,498,905 1934 giờ Offline
52 TerryZ_God 45 759,264 2437 giờ Offline
53 NgoHong_Phat 45 96,338,440 2565 giờ Offline
54 Jethro_Matthew 45 646,964,301 2789 giờ Offline
55 Viincent_Kinz 45 3,758,496 2130 giờ Offline
56 Kwon_Yuri 45 859,239 2653 giờ Offline
57 Devil_Pham 45 2,202,046 2442 giờ Offline
58 Geogre_Kante 45 780,926 2264 giờ Offline
59 Seo_Yeon 45 11,771,949 2084 giờ Offline
60 Duy_Dubaii 44 8,934,414 2972 giờ Offline
61 David_James 44 4,316,055 2115 giờ Offline
62 Zerdali_Sierra 44 275,821 2219 giờ Offline
63 Jet_Tran 44 21,837,582 2915 giờ Offline
64 Bi_Duy 44 183,574,737 2596 giờ Offline
65 Harry_Stewart 44 0 1537 giờ Offline
66 Hai_Matrix 44 15,199,354 2032 giờ Offline
67 Tom_Ryder 44 2,606,076 2088 giờ Offline
68 Blake_William 44 27,331,817 2760 giờ Offline
69 Bi_Bi

VIP Gold

44 215,967,677 2448 giờ Offline
70 TomLes_Cruise 44 17,673,054 1970 giờ Offline
71 LaoTam_James 43 166,185 1940 giờ Offline
72 Tatsumi_Mine 43 43,241,884 2150 giờ Offline
73 Nathan_Snowden 43 404,372 1117 giờ Offline
74 Dr_Phi 43 79,432 1541 giờ Offline
75 jovan_matthew 43 507,543,890 2017 giờ Offline
76 Natsume_Takashi

VIP Gold

43 121,070,035 1028 giờ Offline
77 Ludwig_Kochle 43 160,235 1967 giờ Offline
78 Ben_Johnson 43 2,882,441 1905 giờ Offline
79 HaiLua_Hennessy 43 99,899,217 2304 giờ Offline
80 MinhHieu_Dolce 43 20,964,235 2277 giờ Offline
81 TayMon_Khanh 43 169,861 2187 giờ Offline
82 Simba_King 43 35,963,219 1703 giờ Offline
83 Taiga_Vincent 43 274,388,863 1779 giờ Offline
84 Kyal_Miracle 43 535,490,688 2168 giờ Offline
85 Alvaro_Morata 43 3,694,013 1739 giờ Offline
86 Aquarius_Corleone 43 6,199,053 1415 giờ Offline
87 Payment_Forme 43 44,024,583 2159 giờ Offline
88 tu_firestorm 43 2,588,256 2099 giờ Offline
89 Zane_Max 43 18,585,078 2051 giờ Offline
90 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

43 15,768,151 3158 giờ Offline
91 Tom_Alexanderz 43 52,238,725 2327 giờ Offline
92 NguyenPhuog_Binh 43 58,801,834 1965 giờ Offline
93 Simon_Dominic 43 6,234,197 1717 giờ Offline
94 Ray_Pember 42 5,924,089 2018 giờ Offline
95 Tho_Nguyenn

VIP Gold

42 4,009,781 2295 giờ Offline
96 Homie_Noo

VIP Gold

42 1,204,928,434 2594 giờ Online
97 James_Patterson 42 301,439,670 1961 giờ Offline
98 Pia_BoPia 42 3,529,258 2246 giờ Offline
99 Beau_Cannavaros 42 7,754,606 2130 giờ Offline
100 The_Kenick 42 650,239 1933 giờ Offline