Bảng xếp hạng Cấp cao nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
BeeTroll_Harlow 75 11,831,570 3010 giờ Offline
Joe_Hart 69 244,701,221 5947 giờ Offline
Rob_Lucci 66 4,762,997 3957 giờ Offline
4 Pku_Kute 65 202,053 887 giờ Offline
5 Brock_Lesnar 62 21,248,783 4177 giờ Offline
6 Phu_Kute 60 -356,561 3555 giờ Offline
7 Rick_Ross 59 2,543,162,333 4435 giờ Offline
8 Kip_Another 59 21,626,746 3285 giờ Offline
9 Ray_Jacobs 57 37,536,710 4672 giờ Offline
10 Hino_Style 57 144,765,632 3499 giờ Offline
11 Jame_Nicolas 57 26,114,200 3087 giờ Offline
12 Tom_Achilles 57 20,797,621 3482 giờ Offline
13 Christopher_Diaz 57 75,043,489 3620 giờ Offline
14 wadu_heik 56 1,050,925 4194 giờ Offline
15 Nhat_Smile 56 38,247,017 3482 giờ Offline
16 PrinCess_Tu_Tu 56 245,121,090 3543 giờ Offline
17 Anh_Duy

VIP Gold

55 573,385 1990 giờ Offline
18 Bi_Bi

VIP Gold

54 50,490,601 4088 giờ Offline
19 Khiem_Pham

VIP Gold

54 245,735,421 3919 giờ Offline
20 Pino_Nathan 53 0 3704 giờ Offline
21 Grunt_Hiddleston 53 55,434,222 3359 giờ Offline
22 Cabrina_Jarell 52 4,723,608 1857 giờ Offline
23 SimonD_Minions

VIP Gold

52 53,807,226 3105 giờ Online
24 Syn_Tran 52 127,139,764 2528 giờ Offline
25 Thong_XeOm 52 1,050,030 1230 giờ Offline
26 Easy_Weed 52 16,160,452 2734 giờ Offline
27 Linh_TeeAy 51 6,613,783 2537 giờ Offline
28 Nhan_Wu 51 63,130,978 2706 giờ Offline
29 Carios_Lehder 51 19,989,303 3059 giờ Offline
30 Alan_Gambit

VIP Gold

51 328,277,677 2813 giờ Offline
31 Del_Piero 50 383,472,228 3858 giờ Offline
32 Sjn_Bum 50 3,283,467 2778 giờ Offline
33 Sony_Khang 50 13,198,725 3325 giờ Offline
34 Hoa_GoodBoy 49 2,515,106 3320 giờ Offline
35 Nezar_Gabriella 49 26,864,150 1632 giờ Offline
36 Harley_Quin

VIP Gold

49 104,440,083 3168 giờ Offline
37 HaiNam_Dang 48 13,779,224 1411 giờ Offline
38 Blake_William 48 29,230,439 3243 giờ Offline
39 Ryder_Harrison 48 37,025,828 1287 giờ Offline
40 Varios_Vandiel 48 55,102,630 2083 giờ Offline
41 Vu_ThanhDat 48 14,073,421 1245 giờ Offline
42 Dracule_Mihawk 47 593,575 2386 giờ Offline
43 Won_Seong 47 1,572,037 2707 giờ Offline
44 Homie_Noo

VIP Gold

47 31,252,449 3311 giờ Offline
45 Dee_Mask 47 3,313,584 2108 giờ Offline
46 Kid_Map 47 573,689,757 2832 giờ Offline
47 AlouruS_Legendary 47 5,697,832 2933 giờ Offline
48 Sergei_Abramovich 47 1,394,419 1708 giờ Offline
49 Hakeem_Barksdale 47 118,395,130 1881 giờ Offline
50 Frank_Lucas 47 10,038,953 1407 giờ Offline
51 Pham_Thong 47 925 2122 giờ Offline
52 AnhJ_Be 46 3,191,773 2592 giờ Offline
53 MaiYeu_Em 46 4,697,813 1973 giờ Offline
54 Devil_Pham 46 4,789,724 2450 giờ Offline
55 Luan_Sebastian 46 86,709,939 2617 giờ Offline
56 Tho_Nguyenn 46 251,408,995 2780 giờ Offline
57 xinh_ngoan 46 281,940,321 2209 giờ Offline
58 Daniel_Peter 46 -41,200 2293 giờ Offline
59 Vermouth_Dustov 46 3,488,274 2170 giờ Offline
60 KinG_Dubaii 46 3,256,995 2890 giờ Offline
61 Viincent_Kinz 45 3,810,919 2132 giờ Offline
62 Geogre_Kante 45 780,926 2264 giờ Offline
63 Jennie_Won

VIP Gold

45 802,402 3439 giờ Offline
64 Sang_Dumbo 45 19,998,081 2637 giờ Offline
65 Duy_Dubaii 45 4,139,086 3017 giờ Offline
66 Seo_Yeon 45 11,653,508 2085 giờ Offline
67 Duc_Merigor 45 566,377,346 3376 giờ Offline
68 Dan_Cooper 45 3,219,958 2391 giờ Offline
69 NgoHong_Phat 45 10,255,866 2636 giờ Offline
70 Harry_Stewart 44 44,678 1540 giờ Offline
71 Bi_Duy 44 183,877,601 2602 giờ Offline
72 LacThanh_Dat

VIP Gold

44 1,805,640,745 2863 giờ Online
73 Hai_Matrix

VIP Gold

44 17,816,215 2047 giờ Offline
74 TomLes_Cruise 44 17,724,260 1971 giờ Offline
75 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

44 29,316,933 3292 giờ Offline
76 tu_firestorm 44 25,849,916 2288 giờ Offline
77 Jet_Tran 44 21,837,582 2915 giờ Offline
78 AiBiet_GiDau 44 1,516,250 2267 giờ Offline
79 Natsume_Takashi 44 1,283,247,570 1165 giờ Offline
80 Zerdali_Sierra 44 275,821 2219 giờ Offline
81 Natalie_Cobalt 44 1,122,117,531 2901 giờ Offline
82 David_James 44 4,316,055 2115 giờ Offline
83 Tom_Ryder 44 2,606,076 2088 giờ Offline
84 MinhHieu_Dolce

VIP Gold

43 831,455 2419 giờ Offline
85 Aquarius_Corleone 43 1,885,901 1422 giờ Offline
86 Ben_Johnson 43 5,911,164 1919 giờ Offline
87 Simba_King 43 35,963,219 1703 giờ Offline
88 jovan_matthew 43 506,234,600 2024 giờ Offline
89 Ludwig_Kochle 43 4,736 1967 giờ Offline
90 Nathan_Snowden 43 404,372 1117 giờ Offline
91 Alessia_Sam 43 6,612,790 2295 giờ Offline
92 Dr_Phi 43 37,397 1542 giờ Offline
93 Tom_Alexanderz 43 30,176,717 2374 giờ Offline
94 Tyga_Jonson 43 12,074,585 2548 giờ Offline
95 TayMon_Khanh 43 205,568 2188 giờ Offline
96 Alvaro_Morata 43 667,599 1741 giờ Offline
97 LaoTam_James 43 166,185 1940 giờ Offline
98 NguyenPhuog_Binh 43 59,263,994 1966 giờ Offline
99 Beau_Cannavaros 43 937,829 2170 giờ Offline
100 Taiga_Vincent 43 274,388,863 1779 giờ Offline