Bảng xếp hạng Chơi nhiều nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Joe_Hart 69 244,556,981 5945 giờ Offline
Ray_Jacobs 57 37,536,710 4672 giờ Offline
Brock_Lesnar 62 470,881,760 4123 giờ Offline
4 YeuEm_NeverSaii

VIP Gold

55 116,877 3961 giờ Offline
5 Rob_Lucci 66 4,762,997 3957 giờ Offline
6 Del_Piero 50 294,855,841 3716 giờ Offline
7 Rick_Ross 55 106,280,119 3671 giờ Offline
8 Christopher_Diaz 57 84,840,029 3619 giờ Offline
9 PrinCess_Tu_Tu 56 295,558,729 3523 giờ Offline
10 Hino_Style 57 144,775,657 3499 giờ Offline
11 Pino_Nathan 51 266,899,838 3492 giờ Offline
12 Tom_Achilles 57 21,002,411 3481 giờ Offline
13 Nhat_Smile 56 21,586,657 3474 giờ Offline
14 Phu_Kute

VIP Gold

59 1,015,620 3372 giờ Offline
15 NhanVat_HuyenBi 52 580,223 3287 giờ Offline
16 Hoa_GoodBoy 48 10,007,081 3287 giờ Offline
17 Sony_Khang

VIP Gold

50 30,184,164 3286 giờ Offline
18 Kip_Another

VIP Gold

59 213,047,879 3215 giờ Online
19 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

43 15,768,151 3158 giờ Offline
20 Khiem_Pham

VIP Gold

50 22,808,765 3091 giờ Offline
21 Jame_Nicolas 38 2,461,020 3069 giờ Offline
22 Carios_Lehder 51 19,989,303 3059 giờ Offline
23 BeeTroll_Harlow 75 11,831,570 3010 giờ Offline
24 Duy_Dubaii 44 8,934,414 2972 giờ Offline
25 Jet_Tran 44 21,837,582 2915 giờ Offline
26 Harley_Quin 47 35,411,880 2900 giờ Offline
27 Brave_Warrior 42 504,672,206 2823 giờ Offline
28 Kid_Map 47 15,267,663 2814 giờ Offline
29 Jethro_Matthew 45 646,964,301 2789 giờ Offline
30 Sjn_Bum 50 3,283,467 2778 giờ Offline
31 Vuong_NamHung 35 141,924 2777 giờ Offline
32 Christina_Perri 41 320,261,365 2762 giờ Offline
33 Blake_William 44 27,331,817 2760 giờ Offline
34 Mr_Tee 30 99,880,067 2738 giờ Offline
35 Easy_Weed 52 16,304,905 2732 giờ Offline
36 Sony_Nhan 51 7,351,389 2681 giờ Offline
37 Kwon_Yuri 45 859,239 2653 giờ Offline
38 Cong_LongR 27 211,698,744 2642 giờ Offline
39 Sang_Dumbo 45 19,998,081 2637 giờ Offline
40 Luan_Sebastian 46 3,061,210 2610 giờ Offline
41 Kin_Master 39 19,651,630 2606 giờ Offline
42 Bi_Duy 44 183,574,737 2596 giờ Offline
43 Homie_Noo

VIP Gold

42 1,184,850,434 2595 giờ Offline
44 AnhJ_Be 46 27,318,141 2568 giờ Offline
45 NgoHong_Phat 45 96,338,440 2565 giờ Offline
46 Dec_Marcus 41 1,029,323 2552 giờ Offline
47 Tyga_Jonson 42 2,558,727 2534 giờ Offline
48 Linh_TeeAy 51 6,742,029 2533 giờ Offline
49 Syn_Tran 52 127,139,764 2528 giờ Offline
50 Free_Doom 36 4,213,685 2505 giờ Offline
51 Bi_Bi

VIP Gold

44 215,967,677 2448 giờ Offline
52 Devil_Pham 45 2,202,046 2442 giờ Offline
53 TerryZ_God 45 759,264 2437 giờ Offline
54 Natalie_Cobalt 41 80,484,750 2424 giờ Online
55 Dan_Cooper 45 3,219,958 2391 giờ Offline
56 Jack_Dollar 40 20,152,001 2376 giờ Offline
57 LacThanh_Dat

VIP Gold

41 497,314,015 2373 giờ Offline
58 joe_Gallo 41 4,219,314 2361 giờ Offline
59 Tom_Alexanderz 43 52,238,725 2327 giờ Offline
60 Ngoc_Ha 35 412,247,931 2319 giờ Offline
61 Dracule_Mihawk 46 824,971 2309 giờ Offline
62 HaiLua_Hennessy 43 99,899,217 2304 giờ Offline
63 Tho_Nguyenn

VIP Gold

42 4,009,781 2295 giờ Offline
64 Bin_Merlo

VIP Gold

39 230,523,774 2295 giờ Offline
65 Big_Smoke 35 116,558,854 2294 giờ Offline
66 Daniel_Peter 46 -41,200 2293 giờ Offline
67 Cesar_Ruki

VIP Gold

41 663,521 2292 giờ Offline
68 Varios_Cody 40 7,611,161 2286 giờ Offline
69 Lewis_Shapley 40 8,690,296 2284 giờ Offline
70 MinhHieu_Dolce 43 20,964,235 2277 giờ Offline
71 OcChO_Jaian 41 2,390,742 2268 giờ Offline
72 Geogre_Kante 45 780,926 2264 giờ Offline
73 Pilo_Yacacharies 41 8,830,939 2261 giờ Offline
74 Pia_BoPia 42 3,529,258 2246 giờ Offline
75 Hoac_ChieuAnh 47 3,342,286 2246 giờ Offline
76 Jennie_Won

VIP Gold

36 9,851,225 2238 giờ Offline
77 Grandz_Avengers 41 376,409 2221 giờ Offline
78 Nguyen_NhatNam 36 36,174,174 2219 giờ Offline
79 Zerdali_Sierra 44 275,821 2219 giờ Offline
80 Timo_Luciano 38 76,144 2211 giờ Offline
81 ArThas_WarMasTer 40 236,979 2202 giờ Offline
82 Alexander_KenS 35 2,095,754,600 2201 giờ Offline
83 Ken_Devil 36 9,337,326 2201 giờ Offline
84 Chi_Le 39 353,121 2196 giờ Offline
85 Early_Fox 42 27,603,528 2189 giờ Offline
86 Ngoquoc_Viet

VIP Gold

39 2,003,952 2188 giờ Offline
87 Nhan_Nguyenn 39 11,828,136 2188 giờ Offline
88 TayMon_Khanh 43 169,861 2187 giờ Offline
89 vohoai_hieu 41 24,812,148 2178 giờ Offline
90 Vermouth_Dustov 46 3,201,427 2169 giờ Offline
91 Dolce_Gabbana 31 36,361,250 2169 giờ Offline
92 Kyal_Miracle 43 535,490,688 2168 giờ Offline
93 Payment_Forme 43 44,024,583 2159 giờ Offline
94 Que_Anh 33 51,598,136 2151 giờ Offline
95 Tatsumi_Mine 43 43,241,884 2150 giờ Offline
96 Gray_Schmitd 38 17,132,770 2136 giờ Offline
97 Kirigaya_Suguha 35 968,035 2136 giờ Offline
98 Joyce_Christian 40 82,700 2131 giờ Offline
99 Beau_Cannavaros 42 7,754,606 2130 giờ Offline
100 Viincent_Kinz 45 3,758,496 2130 giờ Offline