Danh sách vi phạm
Id Tên Người xử lý IP Lý do Thời gian Thời gian mở khóa