Natalie_Cobalt
0
Warnings
2
Arrested
4
Crimes
Không rõ
2020-08-12 16:04:35
Offline
***.***.***.104
2901 giờ
44
1,122,117,531 $
( Trong người: 73,126 | Ngân hàng: 1,122,044,405 )
144
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
1997-07-04

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 793
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 975
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

HPV1000

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Bobcat

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Phoenix

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Phoenix

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Phoenix

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Tierra Robada
Máu: 1747
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Admiral

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Admiral

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Euros

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Euros

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Freeway

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 930
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 900
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mesa

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 931
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 3498
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 943
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 34 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 934
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 921
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 224 () - 148 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1760
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

HPV1000

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

HPV1000

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

HPV1000

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 94 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 64 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 54 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 67 () - 43 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 90 () - 10 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 87 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 72 () - 89 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19115

Có thể giao dịch

ID: 19914

Có thể giao dịch

ID: 355

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19347

Không thể giao dịch

ID: 19942

Không thể giao dịch

ID: 18641

Không thể giao dịch

ID: 19100

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 365

Không thể giao dịch

ID: 334

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn