David_Belle
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-11-29 14:09:39
2018-09-21 22:46:21
Offline
***.***.***.85
1022 giờ
30
277,151,718 $
( Trong người: 6,201,338 | Ngân hàng: 270,950,380 )
50
Downtown Los Santos ( 1582.56006, -1332.34998, 18.45 )
1984-08-20

Sanchez

Vị trí đỗ: Market
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hustler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 68 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Premier

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bobcat

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 68 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 447
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 68 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 68 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Walton

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 68 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Squalo

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 68 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 68 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 96 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 987
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19138

Có thể giao dịch

ID: 19141

Có thể giao dịch

ID: 19897

Có thể giao dịch

ID: 19487

Có thể giao dịch

ID: 19564

Có thể giao dịch

ID: 19030

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn