Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
Bi_Bi

VIP Gold

73
87.29%
Los Santos 2448 giờ Offline
Homie_Noo

VIP Gold

70
77.74%
Los Santos 2594 giờ Online
Shara_Oshaka

VIP Gold

68
77.19%
Los Santos 979 giờ Offline
4 Ninja_Uzu

VIP Gold

63
13.15%
Los Santos 1023 giờ Offline
5 Harley_Quin 62
63.89%
San Fierro 2900 giờ Offline
6 Gc_Weedie

VIP Gold

58
79.9%
San Fierro 788 giờ Offline
7 Khiem_Pham

VIP Gold

57
89.1%
Los Santos 3091 giờ Offline
8 Phong_Uzu

VIP Gold

57
10.97%
Los Santos 962 giờ Offline
9 Ayo_Teo

VIP Gold

56
70.23%
Los Santos 1603 giờ Offline
10 Bin_Merlo

VIP Gold

56
67.03%
Los Santos 2295 giờ Offline
11 Thach_Uzu

VIP Gold

56
17.6%
Los Santos 729 giờ Offline
12 Toby_Truong

VIP Gold

54
92.5%
San Fierro 1649 giờ Offline
13 TrinhChi_Hung

VIP Gold

54
48.53%
Los Santos 1559 giờ Offline
14 Cao_TriDZ

VIP Gold

54
12.76%
Los Santos 394 giờ Offline
15 Shelby_Gwen 52
55.52%
San Fierro 1917 giờ Offline
16 Nick_Mirabel

VIP Gold

50
50.3%
San Fierro 856 giờ Offline
17 Trevorad_Wonranilla 50
34.41%
Los Santos 1661 giờ Offline
18 GC_Boo

VIP Gold

49
95.6%
San Fierro 1062 giờ Online
19 Thien_Nhiem

VIP Gold

49
93.77%
San Fierro 536 giờ Offline
20 Ligermany_Boy 49
91.78%
Los Santos 627 giờ Offline
21 Darnell_Watterson

VIP Gold

48
89.29%
Los Santos 376 giờ Offline
22 NhanVat_HuyenBi 48
45.6%
Los Santos 3287 giờ Offline
23 Nobita_Marco

VIP Gold

48
28.7%
San Fierro 1613 giờ Offline
24 Andreas_Ken

VIP Gold

48
19.55%
San Fierro 911 giờ Offline
25 RagNaros_Lucky

VIP Gold

48
13.97%
Los Santos 1094 giờ Offline
26 Kwon_Yuri 48
0.15%
San Fierro 2653 giờ Offline
27 Mark_Alice 47
81.88%
Los Santos 1470 giờ Offline
28 Bernard_Wilfred 47
66.85%
Los Santos 1213 giờ Offline
29 Gc_VietZ 47
34.9%
Los Santos 1149 giờ Offline
30 Ngoquoc_Viet

VIP Gold

47
10.16%
San Fierro 2188 giờ Offline
31 Mazuka_Sunny

VIP Gold

47
2.1%
Los Santos 423 giờ Online
32 John_kelerman 46
93.06%
Los Santos 770 giờ Offline
33 Mr_Owen

VIP Gold

46
68.31%
Los Santos 690 giờ Offline
34 STX_Naki 46
60.29%
Los Santos 1198 giờ Online
35 Tin_Binladen 46
49.69%
Los Santos 537 giờ Online
36 Claura_Sulzberger

VIP Gold

46
44.78%
Los Santos 1181 giờ Offline
37 Son_Uzu

VIP Gold

46
10.87%
Los Santos 483 giờ Offline
38 GC_Leo

VIP Gold

45
96.15%
San Fierro 429 giờ Offline
39 Nhi_Baby

VIP Gold

45
85.4%
San Fierro 524 giờ Offline
40 Lewis_Shapley 45
23.35%
Los Santos 2284 giờ Offline
41 Thats_Culua 44
94.72%
Los Santos 126 giờ Offline
42 CudenZ_Monster

VIP Gold

44
94.19%
San Fierro 1073 giờ Offline
43 Dat_Versace 44
85.58%
Los Santos 372 giờ Offline
44 Jason_Rivers 44
79.85%
San Fierro 1280 giờ Offline
45 Okino_Yoko

VIP Gold

44
78.48%
Los Santos 756 giờ Offline
46 Bin_Smith 44
59.25%
Los Santos 1997 giờ Offline
47 Banh_Bo

VIP Gold

44
50.85%
San Fierro 565 giờ Offline
48 Tho_Nguyenn

VIP Gold

44
48.84%
San Fierro 2295 giờ Offline
49 Voduc_Thinhh

VIP Gold

44
47.13%
Los Santos 456 giờ Offline
50 Seko_Kute 44
34.27%
San Fierro 248 giờ Offline
51 Peter_Smith 43
96.21%
Los Santos 1635 giờ Offline
52 PeNghi_XinhXann 43
89.37%
San Fierro 888 giờ Offline
53 Goblin_Slayer

VIP Gold

43
81.05%
Los Santos 666 giờ Offline
54 HuynhNgoc_Tuan

VIP Gold

43
69.17%
Los Santos 1897 giờ Offline
55 Haii_Nee

VIP Gold

43
67.59%
San Fierro 548 giờ Offline
56 Bun_Binladen

VIP Gold

43
63.94%
Los Santos 459 giờ Online
57 Doraemon_Marco

VIP Gold

43
63.2%
San Fierro 1326 giờ Offline
58 Mr_Bull

VIP Gold

43
62.51%
Los Santos 718 giờ Offline
59 AnhJ_Be 43
52.7%
Los Santos 2568 giờ Offline
60 Nguyenn_Phatt 43
43.73%
San Fierro 233 giờ Online
61 Lord_Horizon

VIP Gold

43
43.72%
Los Santos 1097 giờ Offline
62 HMT_LQT 43
26.62%
Los Santos 401 giờ Offline
63 Charles_Nicholas 43
12.79%
Los Santos 1440 giờ Offline
64 GoGa_Luther 43
7.29%
San Fierro 464 giờ Offline
65 Girl_Ngoc 42
90.05%
Los Santos 1655 giờ Offline
66 coy_dove 42
75.04%
Los Santos 1065 giờ Offline
67 Brock_Lesnar 42
52.87%
San Fierro 4123 giờ Offline
68 Chung_Violet 42
15.98%
San Fierro 962 giờ Offline
69 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

41
70.1%
San Fierro 3158 giờ Offline
70 Nam_kientruc 41
36.66%
San Fierro 777 giờ Offline
71 Ri_Ven 41
24.42%
San Fierro 942 giờ Offline
72 Brian_Uzu

VIP Gold

41
16.77%
Los Santos 555 giờ Offline
73 Kid_Map 40
92.32%
San Fierro 2814 giờ Offline
74 Viet_Dung 40
84.8%
San Fierro 264 giờ Offline
75 Best_sKill 40
80.03%
San Fierro 252 giờ Offline
76 Noc_Monster

VIP Gold

40
63.78%
San Fierro 1484 giờ Offline
77 thaidy_bede

VIP Gold

40
57.98%
San Fierro 1400 giờ Offline
78 Td_Pha 40
39.23%
Los Santos 557 giờ Offline
79 Shadow_Smith 40
27.47%
Los Santos 1122 giờ Offline
80 Kip_Another

VIP Gold

40
26.38%
Los Santos 3214 giờ Offline
81 Peter_Pan 40
23.96%
San Fierro 1268 giờ Offline
82 Mr_Heocaslor

VIP Gold

40
14.43%
Los Santos 964 giờ Offline
83 Gc_KoonieLM

VIP Gold

40
14.18%
San Fierro 418 giờ Offline
84 Wizz_Mafia

VIP Gold

40
12.91%
San Fierro 457 giờ Offline
85 Cong_Nam 40
12.87%
Los Santos 1229 giờ Offline
86 Eric_Jasper

VIP Gold

40
4.62%
San Fierro 1806 giờ Offline
87 OG_Hunter 40
2.8%
San Fierro 512 giờ Offline
88 John_Walton

VIP Gold

40
1.63%
Los Santos 1373 giờ Offline
89 Tokuda_Monster

VIP Gold

39
94.27%
San Fierro 501 giờ Offline
90 Nobi_Sewashi

VIP Gold

39
88.77%
Los Santos 270 giờ Offline
91 Adison_Tran 39
87.05%
Los Santos 1360 giờ Offline
92 Huu_Taii

VIP Gold

39
85.35%
San Fierro 769 giờ Offline
93 Baru_Mo 39
72.07%
San Fierro 1758 giờ Offline
94 Diggory_Ambrosee 39
69.83%
Los Santos 1105 giờ Offline
95 Kelvin_Pham 39
64.31%
Los Santos 1448 giờ Offline
96 Room_nean 39
59.04%
San Fierro 1062 giờ Offline
97 Special_Zeru 39
50.96%
San Fierro 995 giờ Offline
98 Hermione_Granger 39
38.33%
San Fierro 1961 giờ Offline
99 Chu_Muoi

VIP Gold

39
26.46%
San Fierro 2033 giờ Offline
100 David_Guetta

VIP Gold

38
97.12%
Los Santos 1066 giờ Offline