Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
Shara_Oshaka

VIP Gold

100
85.96%
Los Santos 2504 giờ Offline
Bi_Bi

VIP Gold

98
86.71%
Los Santos 4088 giờ Offline
Ayo_Teo

VIP Gold

90
89.44%
Los Santos 2689 giờ Offline
4 Thach_Uzu

VIP Gold

90
85.62%
Los Santos 1952 giờ Offline
5 Ramos_Uzu

VIP Gold

90
6.83%
Los Santos 1270 giờ Online
6 Napoleon_Minions

VIP Gold

89
16.34%
Los Santos 764 giờ Offline
7 Doan_Truong 79
30.43%
Los Santos 2192 giờ Online
8 Kalos_Methor

VIP Sliver

74
11.55%
Los Santos 1200 giờ Offline
9 Darnell_Watterson 73
54.57%
Los Santos 993 giờ Offline
10 Homie_Noo

VIP Gold

73
7.98%
Los Santos 3311 giờ Offline
11 Nomis_Uzu

VIP Gold

72
30.37%
Los Santos 1077 giờ Offline
12 Khiem_Pham

VIP Gold

71
45.23%
Los Santos 3919 giờ Offline
13 Udison_Alonso 71
31.77%
Los Santos 1024 giờ Offline
14 Vance_Quan

VIP Gold

68
0.73%
Los Santos 1136 giờ Online
15 Jerry_Minions

VIP Gold

67
68.55%
Los Santos 642 giờ Offline
16 Phong_Uzu 65
83.6%
Los Santos 1329 giờ Offline
17 Tam_DauGa

VIP Gold

64
15.81%
Los Santos 978 giờ Online
18 Alessia_Sam 64
0.14%
Los Santos 2295 giờ Offline
19 Harley_Quin

VIP Gold

63
34.6%
San Fierro 3168 giờ Offline
20 Kupi_James 63
23.73%
Los Santos 1086 giờ Offline
21 Jan_Edwards 63
23.56%
Los Santos 2259 giờ Offline
22 Tin_Uzu 62
39.66%
Los Santos 1375 giờ Offline
23 Cao_TriDZ

VIP Gold

61
76.7%
Los Santos 824 giờ Offline
24 Nhut_linh 60
42.47%
Los Santos 1652 giờ Offline
25 Weedie_DangYeu 60
40.86%
San Fierro 1380 giờ Offline
26 Hieu_Georgee

VIP Gold

60
31.68%
Los Santos 860 giờ Offline
27 Muscle_Celcius

VIP Gold

60
22.88%
Los Santos 1468 giờ Online
28 Toby_Truong 59
4.41%
Los Santos 1707 giờ Offline
29 Tu_Taii

VIP Gold

58
54.4%
Los Santos 853 giờ Offline
30 Ruyi_Minions

VIP Gold

58
25.45%
Los Santos 52 giờ Offline
31 Thien_Nhiem

VIP Gold

58
2.36%
Los Santos 930 giờ Online
32 satt_Tran

VIP Gold

57
73.89%
Los Santos 1393 giờ Offline
33 Ron_Massey 57
20.24%
Los Santos 1056 giờ Offline
34 angry_bird

VIP Gold

57
19.56%
Los Santos 493 giờ Online
35 Bin_Merlo 56
94.74%
Los Santos 2539 giờ Offline
36 Thao_Uzu

VIP Gold

56
92.31%
Los Santos 1090 giờ Offline
37 Nhut_Nguyenking

VIP Gold

56
64.4%
Los Santos 1557 giờ Online
38 Mitsuha_Miyamizu

VIP Gold

55
57.78%
Los Santos 770 giờ Online
39 Duong_Nhu 55
26.17%
Los Santos 186 giờ Offline
40 TrinhChi_Hung 54
63.31%
Los Santos 1636 giờ Offline
41 Alexander_Minions

VIP Gold

54
43.54%
Los Santos 475 giờ Offline
42 Quao_Banh

VIP Gold

53
95.1%
Los Santos 925 giờ Online
43 Shelby_Gwen 53
57.78%
Los Santos 1954 giờ Offline
44 Shara_Uzu 53
48.19%
Los Santos 169 giờ Offline
45 KhungLong_russian

VIP Gold

53
45.74%
Los Santos 1554 giờ Offline
46 JanD_Legendary

VIP Gold

52
82.84%
Los Santos 1776 giờ Offline
47 HImejima_Akeno 52
64.81%
Los Santos 441 giờ Offline
48 Bi_Uzu 52
59.04%
Los Santos 624 giờ Offline
49 Sunny_Trinh 51
99.12%
Los Santos 705 giờ Offline
50 ken_kute 51
96.23%
San Fierro 1875 giờ Offline
51 Mark_Pixoker 51
48.49%
Los Santos 1360 giờ Offline
52 Mr_Owen 51
38.02%
Los Santos 1115 giờ Offline
53 Nick_Mirabel 50
57.11%
San Fierro 907 giờ Offline
54 Andreas_Ken

VIP Gold

50
39.83%
Los Santos 1056 giờ Offline
55 Jupcarias_Oabrlante 50
34.41%
Los Santos 1775 giờ Offline
56 Mark_Alice 50
22.97%
Los Santos 1943 giờ Offline
57 Ny_Mario 50
14.04%
Los Santos 801 giờ Offline
58 Ligermany_Boy 49
91.78%
Los Santos 647 giờ Offline
59 Hq_Nhat 49
91.73%
Los Santos 679 giờ Offline
60 Voduc_Thinhh 49
71.52%
Los Santos 658 giờ Offline
61 Sam_Minions

VIP Gold

49
14.63%
Los Santos 1062 giờ Offline
62 AlouruS_Legendary 49
7.81%
Los Santos 2933 giờ Offline
63 Yuh_Uzu

VIP Gold

49
4.12%
Los Santos 591 giờ Offline
64 Yakuma_Sarah 48
93.08%
Los Santos 735 giờ Offline
65 Huy_Kute 48
70.84%
San Fierro 684 giờ Offline
66 Grunt_Hiddleston 48
65.44%
Los Santos 3359 giờ Offline
67 RagNaros_Lucky 48
58.54%
San Fierro 1489 giờ Offline
68 Ngoquoc_Viet 48
47.37%
Los Santos 2321 giờ Offline
69 Bepo_Perlman

VIP Gold

48
36.03%
Los Santos 582 giờ Offline
70 CounterStrike_Sang 48
18.01%
Los Santos 996 giờ Online
71 John_Harwest 48
2.55%
Los Santos 1523 giờ Offline
72 John_kelerman 47
92.21%
Los Santos 834 giờ Offline
73 Tung_Logan 47
77.69%
Los Santos 894 giờ Offline
74 STX_Naki 47
40.66%
Los Santos 1355 giờ Offline
75 Tho_Nguyenn 47
14.99%
San Fierro 2780 giờ Offline
76 Tai_Uzu 46
80.39%
Los Santos 92 giờ Offline
77 Claura_Sulzberger

VIP Gold

46
51.46%
Los Santos 1280 giờ Offline
78 Jennie_Won

VIP Gold

46
36.82%
San Fierro 3439 giờ Offline
79 Doraemon_Marco 46
28.51%
San Fierro 1358 giờ Offline
80 Son_Uzu 46
25.73%
Los Santos 494 giờ Offline
81 coy_dove 46
19.7%
Los Santos 1752 giờ Offline
82 GC_Leo 46
15.61%
Los Santos 655 giờ Offline
83 King_Azgad 45
94.14%
Los Santos 642 giờ Offline
84 Jason_Rivers 45
89.08%
Los Santos 1343 giờ Offline
85 Nhi_Baby 45
85.4%
San Fierro 527 giờ Offline
86 Lewis_Shapley

VIP Gold

45
79.99%
Los Santos 2339 giờ Offline
87 CudenZ_Monster 45
61.07%
San Fierro 1424 giờ Offline
88 Van_Sulli 45
47.2%
Los Santos 440 giờ Offline
89 Quang_Khang 45
43.61%
Los Santos 1088 giờ Offline
90 Dom_Smith 45
33.85%
Los Santos 1164 giờ Online
91 PeNghi_XinhXann

VIP Gold

45
33.34%
San Fierro 1365 giờ Offline
92 Phat_Fourinone 45
29.77%
San Fierro 264 giờ Offline
93 MinhUyen_Devil

VIP Gold

45
12.59%
Los Santos 2611 giờ Offline
94 Chucamo_Charmaine

VIP Gold

45
0.13%
Los Santos 1381 giờ Offline
95 Laoton_James 44
99.56%
Los Santos 2335 giờ Offline
96 Dat_Versace 44
97.96%
Los Santos 379 giờ Offline
97 Thats_Culua 44
94.87%
Los Santos 126 giờ Offline
98 Gc_Saint 44
84.33%
San Fierro 640 giờ Offline
99 Bin_Smith 44
59.73%
Los Santos 2005 giờ Offline
100 TamMao_Minions 44
58.54%
Los Santos 349 giờ Offline