Khiem_Pham
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2015-02-23 13:30:24
2020-02-21 20:00:38
Offline
***.***.***.86
3115 giờ
50
7,903,262 $
( Trong người: 5,168,814 | Ngân hàng: 2,734,448 )
100
Pershing Square ( 1552.52002, -1678.25, 16.2 )
2000-01-21

Turismo

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 983
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Oceanic

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

BMX

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Solair

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Taxi

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Landstalker

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1236
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 145 () - 145 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 989
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Esperanto

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 806
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 103 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mesa

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 964
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 37 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Previon

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 808
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1760
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 55 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Phoenix

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 833
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 84 () - 111 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 78 () - 56 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 10 () - 54 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 50 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 842
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 19020

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 339

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn