Joe_Hart
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2020-02-16 01:19:43
Offline
***.***.***.100
5946 giờ
69
244,485,621 $
( Trong người: 190,413 | Ngân hàng: 244,295,208 )
66
Market ( 1120.83997, -1405.90002, 12.94 )
1999-03-26

Alpha

Vị trí đỗ: Bayside
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jetmax

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 893
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Bayside
Máu: 595
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 118 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 530
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 250 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Rancher

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 154 () - 19 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Buffalo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 632
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 809
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Super GT

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Comet

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 849
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 710
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 898
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Newsvan

Vị trí đỗ: Playa del Seville
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Trashmaster

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

News Chopper

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 878
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Market
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Pereniel

Vị trí đỗ: Market
Máu: 684
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Previon

Vị trí đỗ: Market
Máu: 906
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Slamvan

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1960
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Hotring

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 595
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 792
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Utility

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stratum

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hermes

Vị trí đỗ: Starfish Casino
Máu: 419
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Admiral

Vị trí đỗ: Market
Máu: 937
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Majestic

Vị trí đỗ: Market
Máu: 503
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stafford

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 844
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: Market
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cement Truck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 102 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 151 () - 151 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Market
Máu: 798
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 915
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Firetruck

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1648
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Euros

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 108 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Huntley

Vị trí đỗ: Market
Máu: 912
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Caddy

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: AK-47
Màu sắc : 1 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 90 () - 121 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 978
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 71 () - 122 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 26 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 981
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 63 () - 31 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 119 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18875

Không thể giao dịch

ID: 18890

Không thể giao dịch

ID: 18868

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn