xinh_ngoan
0
Warnings
5
Arrested
18
Crimes
2014-08-26 09:49:09
2020-01-19 11:58:21
Offline
***.***.***.202
1934 giờ
45
353,498,905 $
( Trong người: 4,345,814 | Ngân hàng: 349,153,091 )
72
The Farm ( -1055.34998, -1192.20996, 129.13 )
1998-01-13

Sultan

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 5134
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Market
Máu: 860
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 974
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 5850
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Fern Ridge
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stratum

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 886
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Burrito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 2311
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Voodoo

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 879
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Dodo

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Alpha

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Reefer

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 982
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 19528

Có thể giao dịch

ID: 19319

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 19015

Có thể giao dịch

ID: 18961

Có thể giao dịch

ID: 19025

Có thể giao dịch

ID: 19101

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn