Thach_Uzu

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
10
Crimes
2019-09-17 01:09:04
2020-05-31 06:04:32
Online
***.***.***.126
1513 giờ
30
992,434,824 $
( Trong người: 991,641,691 | Ngân hàng: 793,133 )
47
Commerce ( 1810.56995, -1573.84998, 13.5 )
1998-01-11

Sanchez

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 935
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 108 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Camper

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 177 () - 162 ()
Độ bánh xe : Không có

Beagle

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: None
Máu: 593
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 433
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster B

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Savanna

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 5989
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 6982
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Vortex

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 867
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 120 () - 120 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 1822
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 55 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sparrow

Vị trí đỗ: None
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Quad

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 241 () - 241 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 5983
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 191 () - 191 ()
Độ bánh xe : Không có

Mule

Vị trí đỗ: None
Máu: 982
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Kart

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1991
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Quad

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6396
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tug

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Taxi

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 1983
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Monster

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 18965

Không thể giao dịch

ID: 19114

Không thể giao dịch

ID: 18965

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn