Sony_Khang
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-07-14 18:45:57
2020-02-23 20:15:18
Offline
***.***.***.213
3319 giờ
50
1,981,451 $
( Trong người: 477,050 | Ngân hàng: 1,504,401 )
131
El Corona ( 1804.20996, -1897.41003, 14.26 )
1922-01-18

Savanna

Vị trí đỗ: Financial
Máu: 1555
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Comet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tampa

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1398
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 19011

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 19160

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn