SangTom_Minions

VIP Gold

0
Warnings
10
Arrested
17
Crimes
Không rõ
2020-08-14 08:28:41
Offline
***.***.***.141
1503 giờ
42
24,126,501 $
( Trong người: 23,847,331 | Ngân hàng: 279,170 )
119
Vinewood ( 883.83002, -1217.90002, 16.98 )
1999-11-08

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 3439
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Maverick

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 878
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

ID: 19423

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn