Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2018-10-18 01:05:31
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-06-26 00:00:00
Nguyen_MinhPhu
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-03-15 10:39:22
Offline
***.***.***.12
1152 giờ
30
302,429,770 $
( Trong người: 15,991,179 | Ngân hàng: 286,438,591 )
112
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2000-07-28

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 813
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 107 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 112 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 835
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 43 () - 97 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 641
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 120 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 677
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19139

Không thể giao dịch

ID: 18636

Không thể giao dịch

ID: 11749

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn