John_kelerman
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-10-06 05:41:28
2020-06-22 00:20:22
Offline
***.***.***.131
825 giờ
23
624,679,728 $
( Trong người: 37,878,024 | Ngân hàng: 586,801,704 )
58
Market ( 1114.17004, -1409.79004, 12.99 )
1996-04-21

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 920
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 995
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 118 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 805
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 74 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 831
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 97 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Market
Máu: 596
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 96 () - 40 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19082

Không thể giao dịch

ID: 19083

Không thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 19081

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 18868

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn