Brian_Josephson
0
Warnings
6
Arrested
24
Crimes
2017-02-26 04:49:31
2020-05-30 22:30:53
Offline
***.***.***.176
2262 giờ
38
-1,553,382,427 $
( Trong người: -1,653,494,041 | Ngân hàng: 100,111,614 )
31
Market ( 1301.06006, -1376.88, 13.75 )
1994-09-21

Police Ranger

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1674
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1972
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 931
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 945
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6182
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1403
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1623
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1890
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1053
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1722
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Utility

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 11245

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19052

Có thể giao dịch

ID: 18943

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn