AiBiet_GiDau

VIP Gold

0
Warnings
4
Arrested
12
Crimes
2015-06-20 17:20:02
2020-07-10 16:58:27
Offline
***.***.***.180
2243 giờ
43
90,501,658 $
( Trong người: 1,014,790 | Ngân hàng: 89,486,868 )
150
Richman ( 519.06, -1127.88, 68.77 )
2001-07-19

ZR3 50

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Broadway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 3869
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Club

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 927
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 112 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 701
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 895
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 15 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 848
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 60 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 5951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 43 () - 65 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 76 () - 48 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 30 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 893
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 96 () - 115 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 45 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 372

Có thể giao dịch

ID: 357

Có thể giao dịch

ID: 350

Có thể giao dịch

ID: 2034

Có thể giao dịch

ID: 19590

Có thể giao dịch

ID: 2045

Có thể giao dịch

ID: 364

Có thể giao dịch

ID: 19626

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 337

Có thể giao dịch

ID: 19623

Có thể giao dịch

ID: 11738

Có thể giao dịch

ID: 338

Có thể giao dịch

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 19584

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 359

Có thể giao dịch

ID: 360

Có thể giao dịch

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 19630

Có thể giao dịch

ID: 19630

Có thể giao dịch

ID: 2226

Không thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 19161

Có thể giao dịch

ID: 19308

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn