nguyen_ti

VIP Gold

0
Warnings
25
Arrested
62
Crimes
Không rõ
2020-07-11 00:52:09
Offline
***.***.***.136
1774 giờ
37
819,448,541 $
( Trong người: 50,014,816 | Ngân hàng: 769,433,725 )
4
None ( -1140.34998, 2901.59009, 9993.12988 )
1950-07-13

Maverick

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 904
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 844
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 929
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 37 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 898
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 881
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 11245

Không thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn