Traan_GiaBao
0
Warnings
1
Arrested
8
Crimes
2014-10-22 07:05:14
2020-03-29 00:37:17
Offline
***.***.***.21
1178 giờ
37
345,891,332 $
( Trong người: 17,222,222 | Ngân hàng: 328,669,110 )
11
Idlewood ( 1832.32996, -1530.01001, 13.38 )
1925-04-07

Admiral

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 10000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2299
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 959
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Club

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Market
Máu: 793
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 860
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 722
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 87 () - 48 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 949
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1759
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn