Ship_Ales
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2019-08-02 06:59:24
2019-11-28 12:02:15
Offline
***.***.***.120
127 giờ
7
28,048,844 $
( Trong người: 569,528 | Ngân hàng: 27,479,316 )
28
Whetstone ( -2175.16992, -1708.87, 312.79999 )
2000-05-08

Intruder

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 833
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 815
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18962

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn