Peter_Pan
0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2019-06-08 03:58:30
2020-01-11 16:18:40
Offline
***.***.***.54
1268 giờ
27
2,456,776 $
( Trong người: 2,389,206 | Ngân hàng: 67,570 )
101
Flint County ( -503.19, -806.95001, 74.17 )
2000-10-07

Dinghy

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 802
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Skimmer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 809
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 359

Không thể giao dịch

ID: 18647

Không thể giao dịch

ID: 360

Không thể giao dịch

ID: -2019

Không thể giao dịch

ID: -2021

Có thể giao dịch

ID: -2022

Có thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn