Nhut_linh

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
4
Crimes
2015-05-11 20:34:03
2020-07-12 01:00:32
Offline
***.***.***.149
1574 giờ
35
46,818,361 $
( Trong người: 12,160,745 | Ngân hàng: 34,657,616 )
82
Market ( 1291.66003, -1384.44995, 14.48 )
1995-11-15

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1786
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Blueberry
Máu: 1039
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 805
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

RoadTrain

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1605
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Valle Ocultado
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cheetah

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1414
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Premier

Vị trí đỗ: El Castillo del Diablo
Máu: 1975
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Phoenix

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 860
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1962
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1631
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6950
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: El Castillo del Diablo
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 4141
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotknife

Vị trí đỗ: Verdant Meadows
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6845
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Monster B

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 817
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6174
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Market
Máu: 868
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 958
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1764
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 203 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 2495
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3078
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Securicar

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 3040
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stunt

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Market
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Nebula

Vị trí đỗ: Blueberry Acres
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Beagle

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 947
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

AT-400

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 353

Có thể giao dịch

ID: 349

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 19113

Có thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn