Napoleon_Minions

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2020-01-27 05:54:36
2020-03-29 22:27:28
Online
***.***.***.106
255 giờ
11
471,562,539 $
( Trong người: 73,675,702 | Ngân hàng: 397,886,837 )
45
Red County ( 1931.39001, -407.06, 22.47 )
1998-08-12

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 873
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flatbed

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Truck

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 2207
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 12 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 162 () - 246 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cargobob

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 5520
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 162 () - 24 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Monster A

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 989
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Linerunner

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 121 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn