Black_VinhMasew

VIP Gold

0
Warnings
9
Arrested
24
Crimes
Không rõ
2020-03-30 00:28:12
Offline
***.***.***.169
4145 giờ
56
118,233,819 $
( Trong người: 17,536,739 | Ngân hàng: 100,697,080 )
30
Market ( 1302.40002, -1450, 0.22 )
1999-12-18

Faggio

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 987
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Burrito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flatbed

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1343
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Pony

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 185 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1808
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18650

Không thể giao dịch

ID: -2019

Có thể giao dịch

ID: -2021

Có thể giao dịch

ID: -2022

Có thể giao dịch

ID: 19528

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 19041

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 19112

Có thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn