tony_chopper

VIP Sliver

0
Warnings
3
Arrested
9
Crimes
2016-08-22 04:05:27
2020-05-30 22:27:02
Offline
***.***.***.38
1127 giờ
40
668,843,555 $
( Trong người: 2,002,705 | Ngân hàng: 666,840,850 )
38
Commerce ( 1492.96997, -1747.87, 15.45 )
1919-04-04

Tropic

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 533
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Juniper Hollow
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 789
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF-400

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 842
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 82 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 119 () - 16 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 25 () - 19 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 683
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 19 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 395
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 60 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 754
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 859
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 21 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 664
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1601
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sandking

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 51 () - 66 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 90 () - 104 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 91 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 18708

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

ID: -2017

Không thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn