Youth_Graviss
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2020-03-28 22:19:01
Offline
***.***.***.117
844 giờ
32
349,594,721 $
( Trong người: 39,316,496 | Ngân hàng: 310,278,225 )
9
Esplanade North ( -1641.42004, 1299.96997, 8.45 )
2000-07-27

Kart

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 736
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1242
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 923
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jetmax

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 814
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 42 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 595
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19515

Có thể giao dịch

ID: 18964

Có thể giao dịch

ID: 19528

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 1212

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 19347

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 335

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 19086

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn