Valerie_Page
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-10-25 20:40:05
Offline
***.***.***.126
1289 giờ
33
271,527,277 $
( Trong người: 51,158,825 | Ngân hàng: 220,368,452 )
1
Downtown Los Santos ( 1462.10999, -1155.90002, 23.35 )
1999-06-15

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 918
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 108 () - 80 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Market
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 107 () - 113 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Glendale

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Squalo

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 75 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 948
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 678
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Super GT

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 996
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 109 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 599
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 92 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn