Tu_Xuong

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2017-03-15 09:40:15
2020-05-30 22:03:55
Offline
***.***.***.163
521 giờ
20
514,609,086 $
( Trong người: 609,086 | Ngân hàng: 514,000,000 )
82
None ( 2557.82007, 1404.68005, 7699.58008 )
1996-02-19

Patriot

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1236
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2683
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2913
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 221 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Rancher

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Maverick

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 905
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 1913
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 876
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Skimmer

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Windsor

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1880
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2235
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Leviathan

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 930
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2355
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 77 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Leviathan

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn