Tu_Xuong

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2017-03-15 09:40:15
2020-08-14 21:52:12
Offline
***.***.***.237
661 giờ
22
-1,990,170,235 $
( Trong người: 84,611,949 | Ngân hàng: -2,074,782,184 )
78
None ( 2393.86011, 2642.16992, 8001.8999 )
1996-02-19

Maverick

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 748
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 831
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Huntley

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1792
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Windsor

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Rancher

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 3541
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hustler

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF Injection

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1732
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

AT-400

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn