Truong_Thai

VIP Gold

0
Warnings
5
Arrested
15
Crimes
2019-04-29 09:57:55
2020-07-10 18:28:01
Offline
***.***.***.96
397 giờ
14
1,299,682,333 $
( Trong người: 821,935,361 | Ngân hàng: 477,746,972 )
51
Little Mexico ( 1771.55005, -1606.09998, 13.38 )
2002-12-07

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 14 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 896
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 58 () - 44 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 886
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 6903
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn