Trongg_Cuongg

VIP Gold

0
Warnings
9
Arrested
33
Crimes
2015-07-15 18:43:34
2020-03-29 21:47:27
Offline
***.***.***.100
1924 giờ
40
413,263,008 $
( Trong người: 413,263,008 | Ngân hàng: 0 )
136
None ( 2558.56006, 1405.57996, 7699.58008 )
1990-04-09

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 850
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Stretch

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dinghy

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 897
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 5212
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 6618
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2470
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 853
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 162 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 6521
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Monster

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 956
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: King's
Máu: 5358
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 5500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Packer

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 922
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Coach

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2205
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cabbie

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Taxi

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 1573
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Caddy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1986
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 19942

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn