Trevorad_Wonranilla
0
Warnings
2
Arrested
8
Crimes
Không rõ
2020-01-18 23:16:23
Offline
***.***.***.197
1661 giờ
36
17,163,857 $
( Trong người: 17,044,189 | Ngân hàng: 119,668 )
31
Temple ( 1125.18994, -1032.68994, 31.9 )
2002-12-02

Premier

Vị trí đỗ: Market
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sentinel

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 930
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Primo

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 895
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Market
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Landstalker

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Esperanto

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Willard

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Merit

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 822
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegant

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 51 () - 51 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 908
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 69 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 874
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sentinel

Vị trí đỗ: Financial
Máu: 844
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 1498
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Romero

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 944
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 883
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Rancher

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 72 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 960
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Pony

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 803
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Rumpo

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

RoadTrain

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster B

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 877
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Vincent

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 906
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 959
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Walton

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 911
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

PCJ-600

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 968
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 904
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 924
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 9 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1992
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 68 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 117 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 19515

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 18918

Có thể giao dịch

ID: 19422

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 19012

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn