Tran_GiaDat
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2017-06-22 12:34:32
2020-01-05 20:02:46
Offline
***.***.***.228
1125 giờ
24
7,247,116 $
( Trong người: 5,005,201 | Ngân hàng: 2,241,915 )
23
King's ( -2271.28003, 525.62, 35.82 )
2004-01-13

Sadler

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 19 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1587
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 909
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 50 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Journey

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 19084

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn