ThienTri_THD

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
11
Crimes
2018-06-30 16:01:51
2020-05-31 08:22:31
Online
***.***.***.20
359 giờ
15
86,675,434 $
( Trong người: 8,677,954 | Ngân hàng: 77,997,480 )
23
Doherty ( -1807.21997, 190.33, 14.89 )
2001-08-05

NRG-500

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 818
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 889
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 64 () - 69 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tornado

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Elegy

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 5500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 255 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sparrow

Vị trí đỗ: Ocean Docks
Máu: 804
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 18642

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19040

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn