Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: gd ooc
Vào lúc: 2018-09-04 02:12:08
Sẽ mở khóa vào lúc: 2021-02-20 00:00:00
Taray_Scott
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-09-05 08:05:01
2019-07-10 09:14:16
Offline
***.***.***.113
312 giờ
15
337,509,752 $
( Trong người: 37,509,752 | Ngân hàng: 300,000,000 )
1
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2000-08-05

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 832
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 850
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1292
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: King's
Máu: 977
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 154 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: King's
Máu: 958
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1823
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1682
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 1576
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Vinewood
Máu: 2368
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Admiral

Vị trí đỗ: King's
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 919
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 3328
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 240 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Palomino Creek
Máu: 1352
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: King's
Máu: 982
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Banshee

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 3363
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 3074
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1880
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 931
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1912
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 923
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 805
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 3301
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sandking

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1907
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1704
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 867
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 872
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19897

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn