Tamka_James
0
Warnings
6
Arrested
19
Crimes
2019-07-05 10:03:13
2020-08-13 15:57:03
Offline
***.***.***.198
944 giờ
23
1,033,589,235 $
( Trong người: 1,046,736 | Ngân hàng: 1,032,542,499 )
67
None ( 2393.76001, 2655.1001, 8001.8999 )
2005-07-24

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2191
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 102 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 198 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 6381
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 757
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 87 () - 15 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 18964

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn