Sony_Min

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2018-12-22 18:06:03
2020-05-30 20:25:29
Offline
***.***.***.252
1380 giờ
29
112,744,144 $
( Trong người: 98,498,013 | Ngân hàng: 14,246,131 )
6
Esplanade North ( -1660.44995, 1320.68005, 7.19 )
1997-12-07

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 817
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Kincaid Bridge
Máu: 2411
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 121 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 2841
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1940
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 121 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 121 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Coach

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 1891
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stunt

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 819
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 136 () - 136 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Taxi

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stretch

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Willard

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 948
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 813
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 104 () - 98 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Nebula

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Greenwood

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Savanna

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1987
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 358

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 339

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 19096

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn