Shara_Oshaka

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
16
Crimes
2015-03-20 21:04:51
2020-07-11 00:53:39
Online
***.***.***.20
2194 giờ
38
2,920,388 $
( Trong người: 2,467,094 | Ngân hàng: 453,294 )
57
Foster Valley ( -2084.16992, -441.92999, 35.43 )
2001-06-27

Feltzer

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1889
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 810
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 53 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BF Injection

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 24 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 959
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 121 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Marquis

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Pizzaboy

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Pizzaboy

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 861
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 25 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mesa

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 5940
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 26 () - 104 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 113 ()
Độ bánh xe : Không có

Quad

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 460
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 138 () - 134 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 29 ()
Độ bánh xe : Không có

Premier

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 5494
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6876
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2352
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bus

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 6814
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 995
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 82 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 50 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 59 () - 97 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 961
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 21 () - 21 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 18965

Có thể giao dịch

ID: 18965

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 18946

Có thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn