Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Sca,
Vào lúc: 2019-03-15 12:44:27
Sẽ mở khóa vào lúc: 2032-11-21 00:00:00
Sang_Dumbo
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2013-10-04 16:18:03
2019-06-07 11:51:58
Offline
***.***.***.36
2637 giờ
45
19,998,081 $
( Trong người: 20,058,519 | Ngân hàng: -60,438 )
49
Santa Flora ( -2619.16992, 568.66998, 14.46 )
1995-09-04

Squalo

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 902
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 16 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 864
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 16 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Broadway

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Rancher

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 943
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: King's
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 589
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 378
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 103 () - 22 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 973
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 64 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 1484

Có thể giao dịch

ID: 1002

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn