Ronald_Carson
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-11-12 07:53:50
2020-01-26 21:15:03
Offline
***.***.***.209
1244 giờ
28
316,261,576 $
( Trong người: 26,786,734 | Ngân hàng: 289,474,842 )
6
Conference Center ( 1140.22998, -1740.82996, 13.4 )
1996-10-29

Leviathan

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Washington

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 946
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 71 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 240 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Tahoma

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2046
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 816
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Blista Compact

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 47 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Buccaneer

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 926
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 91 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Club

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 808
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

RoadTrain

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Yankee

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Caddy

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Moonbeam

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 750
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 864
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Rancher

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 846
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 19078

Không thể giao dịch

ID: 18938

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1484

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 18875

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19033

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn