Rick_Ross

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
3
Crimes
2015-03-01 20:54:04
2020-07-11 00:59:48
Offline
***.***.***.169
4333 giờ
59
1,091,384,181 $
( Trong người: 2,993,868 | Ngân hàng: 1,088,390,313 )
23
Bone County ( 326.28, 1957.20996, 17.64 )
1999-01-02

Jetmax

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Voodoo

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Remington

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Buffalo

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Banshee

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 4997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2802
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF-400

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 5997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: El Castillo del Diablo
Máu: 5915
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 58 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 891
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 8 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Patriot

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1528
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 2969
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 5506
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 118 () - 118 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Dodo

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 6749
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1911
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 232 () - 223 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Cabbie

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stunt

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 941
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 3448
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6976
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 3493
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 6766
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Skimmer

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 939
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn