Rick_Ross

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-03-01 20:54:04
2020-02-24 08:58:00
Online
***.***.***.184
3771 giờ
56
350,510,351 $
( Trong người: 417,153 | Ngân hàng: 350,093,198 )
55
Esplanade North ( -1632.34998, 1288.93005, 7.04 )
1999-01-02

Dinghy

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Cheetah

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Shadow)

Stafford

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 989
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Voodoo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Remington

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 4500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Buffalo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tahoma

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Linerunner

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 167 () - 167 ()
Độ bánh xe : Không có

Beagle

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 919
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 76 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF-400

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1886
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1815
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Barracks

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Ambulance

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 115 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Securicar

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 3894
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn