Pino_Nathan
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
Không rõ
2020-07-10 16:44:29
Offline
***.***.***.205
3701 giờ
53
1,815,342 $
( Trong người: 1,747,997 | Ngân hàng: 67,345 )
21
Esplanade North ( -1713.17004, 1282.83997, 7.19 )
1999-05-25

Journey

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 960
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2372
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mower

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster A

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1904
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

DFT-30

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 899
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotknife

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sandking

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 18 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Voodoo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 915
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Uranus

Vị trí đỗ: East Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 900
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 219 () - 179 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3003
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stratum

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 137 () - 137 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3458
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 884
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 99 () - 99 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 945
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sparrow

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Alpha

Vị trí đỗ: Market
Máu: 915
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 15 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19065

Không thể giao dịch

ID: 18961

Không thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 362

Có thể giao dịch

ID: 360

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn