PiTou_Edgar

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
7
Crimes
2016-11-05 02:55:26
2020-03-29 22:02:52
Offline
***.***.***.90
1943 giờ
33
681,506,757 $
( Trong người: 445,812,717 | Ngân hàng: 235,694,040 )
93
Commerce ( 1809.65002, -1572.47998, 13.48 )
1995-10-17

Bullet

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 3496
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 106 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Maverick

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 138 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Pilgrim
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 83 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Julius Thruway West
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

BF Injection

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1920
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 945
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 97 () - 108 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Leafy Hollow
Máu: 962
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 5825
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Squalo

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Uranus

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 899
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 77 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 976
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 9 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 928
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 119 () - 12 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Las Colinas
Máu: 984
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 75 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Blueberry
Máu: 964
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 95 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 1577

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 2054

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2406

Có thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 2036

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn