PiTou_Edgar

VIP Gold

0
Warnings
9
Arrested
31
Crimes
2016-11-05 02:55:26
2020-07-11 21:39:03
Offline
***.***.***.227
2365 giờ
37
342,452,128 $
( Trong người: 71,328,688 | Ngân hàng: 271,123,440 )
46
Jefferson ( 2028.32996, -1429.44995, 17.02 )
1995-10-17

Bullet

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 3495
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 998
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 656
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 83 () - 101 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 4499
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 138 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Wayfarer

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 945
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 97 () - 108 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: King's
Máu: 742
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 5943
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1887
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 806
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 10 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 194 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 883
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 932
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 20 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Yosemite

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 1614
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Feltzer

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 46 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 1577

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 2054

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2406

Có thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 2036

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 358

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn