PeNghi_XinhXann

VIP Gold

0
Warnings
12
Arrested
51
Crimes
2019-07-19 06:22:49
2020-07-12 01:17:27
Online
***.***.***.34
1232 giờ
28
1,054,826,752 $
( Trong người: 663,143,969 | Ngân hàng: 391,682,783 )
46
Little Mexico ( 1791.73999, -1630.93994, 14.5 )
1998-11-06

Maverick

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 952
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 6227
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 154 () - 154 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6617
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 154 () - 154 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 122 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 913
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Flash

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 48 () - 31 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 909
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18649

Không thể giao dịch

ID: 18648

Không thể giao dịch

ID: 18647

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 18968

Có thể giao dịch

ID: 19020

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 19094

Có thể giao dịch

ID: 19094

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn