Pauly_Ly

VIP Gold

0
Warnings
5
Arrested
16
Crimes
2019-07-05 10:03:13
2020-03-29 22:02:28
Offline
***.***.***.228
647 giờ
19
429,851,267 $
( Trong người: 1,630,093 | Ngân hàng: 428,221,174 )
73
Conference Center ( 1139.35999, -1729.56006, 13.38 )
2005-07-24

NRG-500

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 495
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 4781
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 39 () - 39 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 5 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1440
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 840
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 84 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18962

Có thể giao dịch

ID: 19052

Có thể giao dịch

ID: 19035

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn