Pat_Sigourney

VIP Sliver

0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2018-07-19 22:31:50
2020-03-29 22:19:31
Offline
***.***.***.25
27 giờ
3
579,370 $
( Trong người: 237,993 | Ngân hàng: 341,377 )
9
Queens ( -2389.6499, 502.10001, 29.31 )
1990-02-04

Tahoma

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1975
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 919
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 60 ()
Độ bánh xe : Không có

Greenwood

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1721
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1699
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 16 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn