NhiCa_James

VIP Gold

0
Warnings
9
Arrested
62
Crimes
2017-06-22 08:37:35
2020-07-11 01:11:33
Online
***.***.***.252
1234 giờ
27
21,560,462 $
( Trong người: 4,758,015 | Ngân hàng: 16,802,447 )
93
Flint County ( -398.95001, -1850.03003, 85.72 )
1998-11-28

Savanna

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Broadway

Vị trí đỗ: The Camel's Toe
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 33 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Slamvan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 32 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Blade

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Mower

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 973
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 951
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 790
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 62 () - 84 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 1322
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 116 () - 107 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 5866
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Ranger

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Mulholland Intersection
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6316
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: -2040

Có thể giao dịch

ID: 362

Không thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 359

Không thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn