Ngoc_My
0
Warnings
6
Arrested
17
Crimes
2018-11-03 16:23:00
2020-01-26 14:49:17
Offline
***.***.***.33
1750 giờ
32
17,814,026 $
( Trong người: 8,662,748 | Ngân hàng: 9,151,278 )
118
Easter Bay Airport ( -1255.72998, -188.14, 14.15 )
1995-02-13

Faggio

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 917
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Dinghy

Vị trí đỗ: Fisher's Lagoon
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 988
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Leviathan

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 860
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 942
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 806
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 958
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18648

Không thể giao dịch

ID: 19528

Không thể giao dịch

ID: 19591

Không thể giao dịch

ID: 18941

Không thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19091

Không thể giao dịch

ID: 19091

Không thể giao dịch

ID: 19347

Có thể giao dịch

ID: 18652

Không thể giao dịch

ID: 18650

Không thể giao dịch

ID: 19023

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn