Natsuki_Subaru
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2020-02-06 05:10:24
Offline
***.***.***.9
1090 giờ
33
423,766,210 $
( Trong người: 3,558,890 | Ngân hàng: 420,207,320 )
15
Market ( 1189.02002, -1358.14001, 13.56 )
2000-05-24

Patriot

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Huntley

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 1807
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 46 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Landstalker

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stafford

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 994
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1913
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Burrito

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 236 () - 238 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 872
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Feltzer

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 1988
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 46 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Flash

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 18917

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 19631

Có thể giao dịch

ID: 352

Có thể giao dịch

ID: 18637

Có thể giao dịch

ID: 349

Có thể giao dịch

ID: 11245

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 19487

Không thể giao dịch

ID: 1550

Có thể giao dịch

ID: 19311

Có thể giao dịch

ID: 19100

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn