Malody_Rory

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
6
Crimes
2020-04-23 20:08:06
2020-07-10 22:54:03
Offline
***.***.***.4
183 giờ
10
1,440,095 $
( Trong người: 1,326,368 | Ngân hàng: 113,727 )
2
Easter Bay Airport ( -1595.78003, -202.52, 14.15 )
2001-09-22

Sultan

Vị trí đỗ: The High Roller
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: The High Roller
Máu: 6152
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer B

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: The High Roller
Máu: 3572
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Truck

Vị trí đỗ: Bayside
Máu: 3736
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Banshee

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 6584
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 6841
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Barracks

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1445
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Shamal

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Ambulance

Vị trí đỗ: King's
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cargobob

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

HPV1000

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 764
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 864
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 54 () - 113 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: King's
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1948
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: King's
Máu: 1715
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1995
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 10 () - 10 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Nevada

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: -2040

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn