Lionel_Ronaldo
0
Warnings
4
Arrested
8
Crimes
2016-12-20 11:40:19
2020-03-30 00:02:35
Online
***.***.***.107
2022 giờ
35
4,846,884 $
( Trong người: 65,549 | Ngân hàng: 4,781,335 )
44
Downtown ( -1622.06995, 1205.04004, 7.21 )
1990-09-11

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2850
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 832
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Manana

Vị trí đỗ: Las Venturas Airport
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cadrona

Vị trí đỗ: Market
Máu: 857
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 998
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 74 () - 34 ()
Độ bánh xe : Không có

Buccaneer

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 954
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 958
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 118 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 87 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 82 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 63 () - 108 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: Market
Máu: 876
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 108 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 96 () - 107 ()
Độ bánh xe : Không có

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1250
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Little Mexico
Máu: 946
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 10 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2405

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 1014

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 346

Có thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 2976

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn